privacy-statement

PRIVACY STATEMENT

Partyservice Nederland, Leckers op de Maas, PEC Exploitatie, Tilia Exploitatie, Jarili, ’t Vosje, Rederij Ameland hierna te noemen ‘PSN groep’ gevestigd aan Tramweg te Oude Tonge en Rijnwaterstraat te Rotterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PSN Groep
Tramweg 5a 3255 MB Oude Tonge +31187642090
mevr. A.M. Stienstra is de Functionaris Gegevensbescherming van de PSN Groep
Te bereiken via a.stienstra@partyservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PSN Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Evenement gerelateerde informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PSN Groep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;- gegevens van personen jonger dan 16 jaar;Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aanbetrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.stienstra@partyservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN) alleen ingeval van arbeidsovereenkomst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PSN Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • PSN Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Alle gegevens staan opgeslagen op onze beveiligde server welke alleen toegankelijk is door het Managementteam.

Geautomatiseerde besluitvorming
PSN Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerker van PSN Groep tussen zit.
PSN Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook (mail)
 • ACT -> CRM
 • ETender
 • Reserveringssysteem- Exact
 • Boekhoudpakket- NMBRS
 • Personeelsdossier
 • Zaalagenda -> Reserveringssysteem

Ook bewaren wij een “hard copy” van een evenement of boekhouding middels een (Hang)mappen
dossier met facturen, urenlijsten, pakbonnen, notities e.d.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PSN Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 7 jaar bewaartermijn om e.e.a. inzichtelijk en geregistreerd te hebben inzake de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden
PSN Groep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PSN Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PSN Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PSN Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.stienstra@partyservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PSN Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PSN Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@partyservice.nl. PSN Groep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
  aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cameratoezicht
Onze beleidsregels zijn conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens bepaalde beleidsregels

Doelstelling

Het cameratoezicht op onze locaties wordt ingezet ter bescherming van onze eigendommen, terreinen, gebouwen, gasten/bezoekers en personeel. Camera’s hangen op plaatsen waar de privacy van klanten en werknemers wordt gewaarborgd waarmee wij voldoen aan de vereiste proportionaliteit welke inhoudt dat de inbreuken op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig mogen zijn tot het met de verwerking te dienen doel. Naast het cameratoezicht zijn onze locaties middels een inbraakinstallatie beveiligd.

Het gerechtvaardigd belang omvat het tegengaan van diefstal, inbraak, fraude en bescherming van klanten en/of medewerkers. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie.

Het noodzakelijk belang is dat op deze manier tijdens maar zeker ook na werk/openingstijden de bescherming zowel preventief als doeltreffend kan plaatsvinden. Het belang omvat de veiligheid en niet de controle van gasten / medewerkers.

Rechten van gasten en werknemers

Door middel van bordjes/stickers maken wij bekend – voorafgaand aan het betreden – op welke locaties cameratoezicht aanwezig is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft de volgende privacy rechten aan betrokkenen;

 • Het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien
 • Het recht om vergeten te worden
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens
 • Personeelsleden worden niet beoordeeld en niet aangesproken op hun functioneren.
  Dit is niet verenigbaar met het oorspronkelijke doel van de beveiliging.
 • Heimelijk toezicht wordt niet gepleegd mits er geen sprake is van een redelijk vermoeden van diefstal, fraude en ander genomen maatregelen hieraan geen einde hebben kunnen maken. Indien dit het geval is zal voorafgaand onderzoek worden aangevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens alvorens heimelijk cameratoezicht in te stellen.
 • Het doeleinde van de verwerking is niet gericht op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dan wel op het onderscheid maken van een bijzonder persoonsgegeven

 Verwerking- en bewaartermijn camerabeelden

De ondernemer bewaard de camerabeelden niet langer dan noodzakelijk is, maximaal 4 weken. Als een incident is vastgelegd zoals diefstal mag de ondernemer de betreffende beelden bewaren tot het incident is afgehandeld. De opgeslagen beelden worden digitaal opgeslagen en zijn middels een wachtwoord beveiligd tegen inzage door anders als privacy toezichthouder.

Privacy toezichthouder

De privacy toezichthouder is de eigenaar van de betreffende locatie, welke het alleenrecht heeft om als verantwoordelijke beelden in te zien of terug te kijken binnen de maximale termijn. Inloggegevens worden niet openbaar gemaakt binnen de onderneming. Op het afgesloten kantoor op de locatie kan de bedrijfsleider live kijken op beeld om de veiligheid te waarborgen echter is deze ten strengste verboden hiervan foto’s en of beelden van vast te leggen, op laste van zeer zwaarwegende gevolgen. De bedrijfsleider heeft geen inloggegevens ten einde de beelden buiten dit kantoor in te kunnen zien, of af te kunnen spelen.

De privacy toezichthouder controleert op;

 • het doel van de gegevensverwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens van de gegevensverwerking;
 • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke of ontvangers van de gegevensverwerking;
 • bewaartermijnen van de gegevensverwerking;
 • technische en organisatorische maatregelen van de gegevensverwerking;
 • gewijzigde risico’s van de gegevensverwerking.